Na leśnym szlaku EUROGALICJI

Aktualności

03.09.2014

Serdecznie zapraszamy do czynnego odpoczynku na łonie natury.

W związku z polepszeniem stanu i dostępności infrastruktury turystycznej Stowarzyszenie LGD "EUROGALICJA" dokonało uzupełnień elementów produktów turystycznych (tablice informacyjne oraz znaki szlakowe na szlaku) w celu ich ujednolicenia i profesjonalizacji.

Szlak zostały odnowiony w ramach realizacji projektu współpracy „Północ – Południe EKO - TOUR” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013.

Bezpośredni kontakt z naturą, miejscami nawet „dziką,” podnosi niewątpliwą atrakcyjność szlaku „Na leśnym szlaku EUROGALICJI”. Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej propozycji i spędzenia cudownych jesiennych chwil w otoczeniu natury.

03.02.2014

Międzynarodowa Konferencja
JAK WYKORZYSTAĆ "LEŚNY SZLAK EUROGALICJI" DO PROMOCJI REGIONU
w dniu 8 lutego 2014 r.
Zajazd "SOKÓŁ", 36-052 Nienadówka 875

 1. 10:00–11:00 - rejestracja uczestników (przyjazd uczestników ze Słowacji)
 2. 11:00 - uroczyste otwarcie Konferencji
 3. 11:00–11:30 - prezentacja nr 1 - "Nowoczesne rozwiązania i narzędzia marketingu w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej)" (Franciszek Faluszczak)
 4. 11:30–11:45 - przerwa kawowa
 5. 11:50–12:20 - prezentacja nr 2 - „Rola produktów turystyki wiejskiej w rozwoju i promocji regionu na przykładzie ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej” (Małgorzata Wisz)
 6. 12:30–13:00 - prezentacja nr 3 (słowacka) - „Sytuacja na polsko-słowackim pograniczu z punktu widzenia historii wojennej XX wieku” (Jozef Rodak)
 7. 13:00–13:45 - obiad
 8. 14:00–14:30 - prezentacja nr 4 (słowacka) - „Tradycyjne potrawy i produkty polsko-słowackiego pogranicza” (Ľubomíra Kseničová)
 9. 14:40–15:10 - prezentacja nr 5 - Projekt „Na leśnym szlaku EUROGALICJI" (Piotr Rybak)
 10. 15:10–15.25 - przerwa kawowa
 11. 15:30–16.00 - dyskusja
 12. 16:00 – uroczyste zamknięcie Konferencji

 

Medzinárodná konferencia
AKÝM SPÔSOBOM POUŽIŤ „LESNÝ CHODNÍK EUROGALICIE” PRE PROPAGÁCIU REGIÓNU
dňa 8. februára 2014
Hostinec “SOKÓŁ”, 36-052 Nienadówka 875

 1. 10:00–11:00 - registrácia účastníkov (príchod a ubytovanie účastníkov zo Slovenska)
 2. 11:00 - slávnostné otvorenie Konferencie
 3. 11:00–11:30 - prezentácia č. 1 - "Nowoczesne rozwiązania i narzędzia marketingu w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej)" / „Moderné riešenia a marketingové nástroje v oblasti cestovného ruchu(so zvláštnym dôrazom na vidiecku turistiku)”(Franciszek Faluszczak)
 4. 11:30–11:45 - prestávka na kávu
 5. 11:50–12:20 - prezentácia č. 2 - „Rola produktów turystyki wiejskiej w rozwoju i promocji regionu na przykładzie ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej” / „Úloha vidieckych turistických produktov v rozvoji a propagácii regiónu na príklade Hrnčiarskeho strediska v Medyni Głogowskej”(Małgorzata Wisz)
 6. 12:30–13:00 - prezentácia č. 3 (slovenská) - „Sytuacja na polsko-słowackim pograniczu z punktu widzenia historii wojennej XX wieku” / „Poľsko-slovenské prihraničné vzťahy v minulej vojenskej histórii 20. storočia”(Jozef Rodak)
 7. 13:00–13:45 - obed
 8. 14:00–14:30 - prezentácia č. 4 (slovenská) - „Tradycyjne potrawy i produkty polsko-słowackiego pogranicza” / „Tradičné jedlá a produkty v slovensko-poľskom pohraničí”(Ľubomíra Kseničová)
 9. 14:40–15:10 - prezentácia č. 5 - Projekt „Na leśnym szlaku EUROGALICJI" / Projekt „Na lesnom chodníku EUROGALICIE”(Piotr Rybak)
 10. 15:10–15.25 - prestávka na kávu
 11. 15:30–16.00 - diskusia
 12. 16:00 – slávnostný záver Konferencji

 

International Conference
HOW TO USE "FOREST ROUTE OF EUROGALICJA" FOR THE PROMOTION OF THE REGION
8 February 2014
Guesthouse "Falcon", 36-052 Nienadówka 875

 1. 10:00–11:00 - check-in of participants (arrival of participants from Slovakia)
 2. 11:00 - opening ceremony of the Conference
 3. 11:00–11:30 - presentation no. 1 - "(Modern solutions and marketing tools in the tourism industry (with particular attention to rural tourism)” (Franciszek Faluszczak)
 4. 11:30–11:45 - coffee break
 5. 11:50–12:20 - presentation no. 2 - "The role of rural tourism products in the development and promotion of the region on the example of the pottery center in Medynia Głogowska” (Małgorzata Wisz)
 6. 12:30–13:00 - presentation no. 3 (Slovak presentation) - "The situation on the Polish-Slovak border from the point of view of military history of the twentieth century” (Jozef Rodak)
 7. 13:00–13:45 - dinner
 8. 14:00–14:30 - presentation no. 4 (Slovak presentation) - "Traditional dishes and products of the Polish-Slovak border” (Ľubomíra Kseničová)
 9. 14:40–15:10 - presentation no. 5 - Project entitled “On the forest route of EUROGALICJA” (Piotr Rybak)
 10. 15:10–15.25 - coffee break
 11. 15:30–16.00 - discussion
 12. 16:00 – closing ceremony of the Conference

 

09.01.2014

Na leśnym szlaku EUROGALICJI Na leśnym szlaku EUROGALICJI

28.10.2013

W ubiegły weekend odbył się Międzynarodowy Piknik Rodzinny na „Leśnym szlaku EUROGALICJI”. Dziękujemy uczestnikom z Polski i Słowacji za udział w tym wydarzeniu.

Program Pikniku Rodzinnego na rowerach „Leśny szlak EUROGALICJI”

 1. 26.10.2013 (sobota)
 2. 11:30–12:00 - przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, podpisanie list obecności (hotel „Pod borem” Rudna Mała)
 3. 12:30-13:00 - przygotowanie się do rajdu uczestników ze Słowacji, przyjazd uczestników EUROGALICJI, podpisanie przez nich list obecności
 4. 13:00–13:20 - wydanie suchego prowiantu, rowerów, gadżetów
 5. 13:20–14:00 - przejazd na miejsce startu (pierwszy punkt postojowy – Głogów Młp.)
 6. 14:00–14:30 - oficjalne otwarcie Regionalnego Szlaku Rowerowego „Leśny szlak EUROGALICJI”
 7. 14:30–17:30 - przejazd szlakiem (z udziałem dwóch przewodników)
 8. 17:30–18:00 - zabezpieczenie rowerów (miejsce postojowe w Przewrotnem)
 9. 18:00-18:30 - powrót do hotelu uczestników pikniku (bus)
 10. 18:30–19:30 - przygotowanie się do kolacji
 11. 19:30–22.00 - obiado/kolacja (uczestnicy ze Słowacji, uczestnicy EUROGALICJI)
 1. 27.10.2013 (niedziela)
 2. 8:00-8:30 - śniadanie (uczestnicy ze Słowacji, uczestnicy EUROGALICJI)
 3. 8:30–9:00 - przygotowanie się do drugiej części rajdu, wydanie suchego prowiantu
 4. 9:00–10.00 - przejazd na miejsce startu (Przewrotne) i pobranie rowerów
 5. 10.30-15:00 - przejazd szlakiem (z udziałem dwóch przewodników)
 6. 15:00–15:50 - załadowanie rowerów, powrót do hotelu
 7. 15:50-16:50 - obiad (uczestnicy ze Słowacji, uczestnicy EUROGALICJI)
 8. 16:20–17:00 - pakowanie, przygotowanie się do wyjazdu (uczestnicy ze Słowacji)
 9. 17:00 - wyjazd na Słowację

 

Minulý víkend sa konal Medzinárodný rodinný piknik s názvom "Lesný chodník EUROGALICIE". Ďakujeme účastníkom z Poľska a zo Slovenska za účasť na tomto podujatí.

Program Rodinného pikniku na bicykloch "Lesný chodník EUROGALICIE"

 1. 26.10.2013 (sobota)
 2. 11:30-12:00 - príchod do hotelu, ubytovanie, podpis prezenčnej listiny (hotel "Pod borem" Rudna Małá)
 3. 12:30-13:00 - príprava účastníkov zo Slovenska na pochod, príchod účastníkov EUROGALICIE (podpis prezenčnej listiny)
 4. 13:00-13:20 - rozdanie balíčkov s jedlom na cestu, bicyklov, gadgetov
 5. 13:20-14:00 - príchod na miesto štartu (prvá zastávka - Głogow Małopolský)
 6. 14:00-14:30 - oficiálne otvorenie Regionálnej cyklotrasy "Lesný chodník EUROGALICIE"
 7. 14:30-17:30 - prejazd cyklotrasou (prejazdu sa zúčastnia dvaja turistický sprievodcovia)
 8. 17:30-18:00 - zabezpečenie bicyklov (zastávka v Przewrotnem)
 9. 18:00-18:30 - návrat účastníkov pikniku do hotelu (minibus)
 10. 18:30-19:30 - príprava do večeri
 11. 19:30-22:00 - obedovečera (účastnícy zo Slovenska, účastníci EUROGALICIE)
 1. 27.10.2013 (nedeľa)
 2. 8:00-8:30 - raňajky (účastnícy zo Slovenska, účastníci EUROGALICIE)
 3. 8:30-9:00 - príprava na druhú časť bicyklového rely, rozdanie balíčkov s jedlom na cestu
 4. 9:00-10:00 - príchod na miesto štartu (Przewrotné) a odber bicyklov
 5. 10:30-15:00 - prejazd cyklotrasou (prejazdu sa zúčastnia dvaja turistický sprievodcovia)
 6. 15:00-15:50 - odovzdanie bicyklov, návrat do hotelu
 7. 15:50-16:50 - obed (účastnícy zo Slovenska, účastníci EUROGALICIE)
 8. 16:20-17:00 - balenie, príprava na odchod (účastnícy zo Slovenska)
 9. 17:00 - odchod na Slovensko

 

Last weekend, the International Family Picnic “On forest route of EUROGALICJA” was held. We thank participants from Poland and Slovakia for participation in this event.

Schedule of the Family Picnic on bicycles “Forest route of EUROGALICJA”

 1. 26.10.2013 (Saturday)
 2. 11:30-12:00 - Arrival at the hotel, check-in, signing lists of attendance (the “Pod borem” Hotel, Rudna Mała)
 3. 12:30-13:00 - Preparation for the ride of the participants from Slovakia, arrival of EUROGALICJA participants, signing lists of attendance
 4. 13:00-13:20 - Distribution of food, bikes and gadgets
 5. 13:20-14:00 - Arrival at the start point (the first stop – Głogów Młp.)
 6. 14:00-14:30 - Official opening of the Regional Bicycle Route “Forest route of EUROGALICJA”
 7. 14:30-17:30 - Ride through the route (with two guides)
 8. 17:30-18:00 - Protection of bicycles (the stop in Przewrotne)
 9. 18:00-18:30 - Return to the hotel (bus)
 10. 18:30-19:30 - Preparation for dinner
 11. 19:30-22:00 - dinner (Participants from Slovakia, EUROGALICJA participants)
 1. 27.10.2013 (Sunday)
 2. 8:00-8:30 - dinner (Participants from Slovakia, EUROGALICJA participants)
 3. 8:30-9:00 - Preparation for the second part of the ride, distributing food
 4. 9:00-10:00 - Arrival at the start point (Przewrotne) and taking bicycles
 5. 10:30-15:00 - Ride through the route (with two guides)
 6. 15:00-15:50 - Loading bicycles, return to the hotel
 7. 15:50-16:50 - dinner (Participants from Slovakia, EUROGALICJA participants)
 8. 16:20-17:00 - Packing, preparation for departure (participants from Slovakia)
 9. 17:00 - Departure to Slovakia

 

14.10.2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" zaprasza 26 października 2013 r. na oficjalne otwarcie trasy rowerowej pn. "Leśny szlak EUROGALICJI". O godzinie 14:00 spod basenu w Głogowie Młp. ruszy grupa uczestników rajdu z Polski i Słowacji.

Międzynarodowy Piknik Rodzinny potrwa dwa dni. Pierwszego dnia do pokonania będzie trasa z Głogowa Młp. do Przewrotnego. Drugiego dnia trasa będzie przebiegać przez Przewrotne, Turzę, Markowiznę i Kamień. Rajd zakończymy w dworku myśliwskim w Morgach.

Ścieżka rowerowa będzie otwarta przez cały rok.

 

Združenie Miestna akčná skupina "EUROGALICJA" pozýva 26. októbra 2013 na oficiálne otvorenie cyklotrasy s názvom "Lesný chodník EUROGALICIE". O 14:00 hod. sa pri bazéne v Głogowe Małopolským začne pochod s účastníkmi z Poľska a zo Slovenska.

Medzinárodný rodinný piknik bude trvať dva dní. Prvého dňa treba prejsť trasu z Głogowa Małopolského do Przewrotného. Na druhý deň trasa vedie cez Przewrotné, Turzu, Markowiznu a Kameň. Pochod skončí v loveckom kaštieli v Morgach.

Cyklotrasa bude otvorená po celý rok.

 

The association Local Action Group “EUROGALICJA” invites to official opening of a bicycle route on 26 October 2013 titled “Forest route of EUROGALICJA. The group of participants from Poland and Slovakia will start their ride at 14:00 from the swimming pool in Głogów Małopolski.

The international family picnic will last two days. The first day will include the distance from Głogów Małopolski to Przewrotne. The second day will include Przewrotne, Turza, Markowizna and Kamień. The ride will finish at a hunting court in Morgi.

The bicycle route will be open for the entire year.

 

19.06.2013

Międzynarodowa Konferencja
ROLA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ w dniach 20 – 21 czerwca 2013 r.
Hotel ONDAVA Chotčanská 168/67, Stropkov 09101 Słowacja

 1. Dzień 1
 2. 9:00–11:00 - rejestracja uczestników (przyjazd i zakwaterowanie uczestników z Polski)
 3. 11:00 - uroczyste otwarcie Konferencji
 4. 11:00–11:30 - prezentacje:
 1. Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA Trzebownisko
 2. Regionalna Rozvojova Agentura Śvidnik
 3. Projekt „Na leśnym szlaku EUROGALICJI”
 1. 11:30–12:15 - prezentacja nr 1 - Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju społeczności lokalnej (dr inż. Grażyna Gajdek)
 2. 12:15–12:40 - przerwa kawowa
 3. 12:40–13:25 - prezentacja nr 2 - Dziedzictwo przyrodnicze EUROGALICJI (inż. Stanisław Kogut)
 4. 13:30–14:15 - prezentacja nr 3 - Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego obszaru Gminy Głogów Małopolski – stan obecny i prognoza (Paweł Baj)
 5. 14:15–15:00 - obiad
 6. 15:00–15:45 - prezentacja nr 4 - Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego obszaru Gminy Kamień – stan obecny i prognoza (Marcin Laufer)
 7. 15:50–16:35 - prezentacja nr 5 - Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego obszaru Gminy Sokołów Małopolski – stan obecny i prognoza (dr Bartosz Walicki)
 8. 16:40-17:40 - dyskusja
 9. 18:00–19:00 - kolacja (uczestnicy z Polski)
 1. Dzień 2
 2. 8:00–9:00 śniadanie (uczestnicy z Polski)
 3. 9:00–9:30 prezentacja nr 6 - Karpatska drevena cesta Slovakia (inż. Michal Kost)
 4. 10:45–12:45 warsztaty wyjazdowe (prezentacja przykładów rozwiązań słowackich)
 5. 13:00-14:00 obiad
 6. 14:00–14:30 prezentacja nr 7 - Vojensko – historicke pamiatky z 2. sv. Vojny v polsko – Slovenskom pohranici Beskyd a ich vyuzitie v turistickom ruchu (dr Jozef Rodak)
 7. 14:30–15:00 prezentacja nr 8 - Chranene uzemia v slovensko – Polskom pohranici (inż. Ludovit Durisin)
 8. 15:00–16:00 dyskusja i przyjęcie rekomendacji dla nowych produktów turystycznych pogranicza polsko - słowackiego
 9. 16:00 - zamknięcie Konferencji

Medzinárodná konferencia
ÚLOHA PÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVAV ROZVOJI MIESTNEHO SPOLOČENSTVA v dňoch 20. – 21. júna 2013
Hotel ONDAVA „White Horse", Chotčanská 168/67, Stropkov

 1. 20. júna 2013
 2. 09:00–11:00 hod. registrácia účastníkov (príchod a ubytovanie účastníkov z Poľska)
 3. 11:00 – slávnostné otvorenie konferencie
 4. 11:00–11:30 prezentácie:
 1. Združenie LGD EUROGALICJA Trzebownisko
 2. Regionálna Rozvojova Agentúra Svidnik
 3. Projekt „Na lesnom chodníku EUROGALICJE”
 1. 11:30–12:15 hod. - prezentácia č. 1 - Úloha prostredia v rozvoji miestneho spoločenstva (Dr. Ing. Grażyna Gajdek)
 2. 12:15–12:40 hod. - prestávka na kávu
 3. 12:40–13:25 hod. - prezentácia č. 2 - Prírodné dedičstvo EUROGALICJE (Ing. Stanisław Kogut)
 4. 13:30–14:15 hod. - prezentácia č. 3 - Využitie potenciálu kultúrneho dedičstva oblasti obce Głogów Małopolski – súčasný stav a prognóza (Paweł Baj)
 5. 14:15–15:00 hod. - obed
 6. 15:00-15:45 hod. - prezentácia č. 4 - Využitie potenciálu kultúrneho dedičstva oblasti obce Kamień – súčasný stav a prognóza (Marcin Laufer)
 7. 15:50–16:35 hod. - prezentácia č. 5 - Využitie potenciálu kultúrneho dedičstva oblasti obce Sokołów Małopolski – súčasný stav a prognóza (Dr. Bartosz Walicki)
 8. 16:40–17:40 hod. - diskusia
 9. 18:00–19:00 hod. - večera
 1. 21. júna 2013
 2. 08:00–09:00 hod. - raňajky (účastníci z Poľska)
 3. 09:00–09:45 hod. - prezentácia č. 6 - Karpatská drevená cesta Slovakia (Ing. Michal Kosť)
 4. 09:45–10:30 hod. - prezentácia č. 7 - Vojensko – historické pamiatky z 2. sv. vojny v poľsko – slovenskom pohraničí Beskýd a ich využitie v turistickom ruchu (PhDr. Jozef Rodák)
 5. 10:30–11:15 hod. - prezentácia č. 8 - Chránené územia v slovensko – poľskom pohraničí (Ing. Ľudovít Ďurišin)
 6. 11:15–12:00 hod. - diskusia a prijatie odporúčaní pre nové turistické produkty poľsko-slovenského pohraničia
 7. 12:00–13:00 hod. - obed
 8. 13:00–16:00 hod. - výjazdové workshopy (prezentácia príkladov slovenských riešení )
 9. 16:00 hod. – záver konferencie

International Conference
ROLE OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE IN DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETY on 20 - 21 June 2013
Hotel ONDAVA Chotčanská 168/67, Stropkov 09101 Slovakia

 1. Day 1
 2. 09:00-11:00 - Registration of participants (arrival and check-in of participants from Poland)
 3. 11:00 – Ceremonial opening of the Conference
 4. 11:00–11:30 - presentations:
 1. Local Action Group EUROGALICJA Association, Trzebownisko
 2. Regional Development Agency, Śvidnik
 3. Project “On forest route of EUROGALICJA”
 1. 11:30–12:15 - Presentation no. 1 - Role of the natural environment in development of local societies (eng. Grażyna Gajdek, Ph.D.)
 2. 12:15–12:40 - Coffee break
 3. 12:40–13:25 - Presentation no. 2 - Natural heritage of EUROGALICJA (eng. Stanisław Kogut)
 4. 13:30–14:15 - Presentation 3 - Use of the potential of cultural heritage of the area of the municipality of Głogów Małopolski – present state and prognosis (Paweł Baj)
 5. 14:15–15:00 - lunch
 6. 15:00–15:45 - Presentation 4 - Use of the potential of cultural heritage of the area of the municipality of Kamień – present state and prognosis (Marcin Laufer)
 7. 15:50–16:35 - Presentation 5 - Use of the potential of cultural heritage of the area of the municipality of Sokołów Małopolski – present state and prognosis (Bartosz Walicki, Ph.D.)
 8. 16:40–17:40 - discussion
 9. 18:00–19:00 - dinner (participants from Poland)
 1. Day 2
 2. 08:00–09:00 - breakfast (participants from Poland)
 3. 09:00–09:45 - Presentation no. 6 -Karpatska drevena cesta Slovakia (eng. Michal Kost)
 4. 10:45–12:45 - Outdoor workshops (presentation of Slovak solutions)
 5. 13:00–14:00 - lunch
 6. 14:00–14:30 - Presentation no. 7 - Vojensko – historicke pamiatky z 2. sv. Vojny v polsko – Slovenskom pohranici Beskyd a ich vyuzitie v turistickom ruchu (Jozef Rodak, Ph.D.)
 7. 14:30–15:00 - Presentation no. 8 - Chranene uzemia v slovensko – Polskom pohranici (eng. Ludovit Durisin)
 8. 15:00-16:00 - Discussion and recommendations for new tourist products of the Polish and Slovak borderland
 9. 16.00 - Closing of the Conference

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu
v rámci cezhraničnej spolupráce programu Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

The project is co-financed by the European Union within the framework of the European Fund for Regional Development
and state budget by means of the Carpathian Euro-region
within the framework of the Borderland Cooperation Program between the Republic of Poland and the Republic of Slovakia 2007-2013.