Projekt pt.
"Partnerstwo czystych gmin.
Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków polskich"
w ramach Funduszu Study Tour
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Celem niniejszego projektu jest zdobycie informacji na temat sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych w Szwajcarii, które będzie można wykorzystać w polskich warunkach w ramach spełnienia wymogów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 01.07.2011 r.
W ramach projektu Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA utworzy partnerstwo z instytucją ze Szwajcarii w celu przekazania przez szwajcarskiego Partnera wiedzy z zakresu efektywnych rozwiązań gospodarki odpadami komunalnymi stosowanych przez samorządy lokalne w Szwajcarii.
W ramach nawiązanego partnerstwa, uczestnicy projektu (przedstawiciele JST z terenu objętego realizowanym projektem oraz przedstawiciele Wnioskodawcy) odbędą wizytę studyjną u Partnera, który przekaże jej uczestnikom sprawdzone rozwiązania funkcjonujące od dłuższego czasu w Szwajcarii dotyczące efektywnej gospodarki odpadami.
Wiedza i doświadczenie z tego zakresu jest istotnym i aktualnym problemem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, które na mocy Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonej 01 VII 2011 r. muszą do lipca 2013 r. wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt zakłada następujące działania:
  1. nawiązanie współpracy z instytucją szwajcarską np. związkiem gmin, która zaakceptuje warunki współpracy i zostanie Partnerem Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA w zdefiniowanym obszarze wsparcia;
  2. Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej u Partnera w Szwajcarii;
  3. Opracowanie raportu końcowego z rekomendacjami rozwiązań szwajcarskich z zakresu gospodarki odpadami, które mogą być zastosowane w Polsce, udostępnienie opracowanego raportu wszystkim samorządom biorącym udział w projekcie, innym jednostkom zainteresowanym problematyką projektu oraz zamieszczenie raportu na stronie internetowej projektu.


Grupą docelową projektu są jednostki samorządu terytorialnego z obszaru działania LGD „EUROGALICJA” (tj. gmina: Czarna, Trzebownisko, Krasne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Kamień) oraz jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje z terenu woj. podkarpackiego zainteresowane tematyką projektu.

Szacowany całkowity budżet projektu wynosi 13 857,38 CHF.
Dofinansowanie z Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 10 947,20 CHF.
Wkład własny Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA wynosi 2 910,18 CHF.

Raport Końcowy do pobrania tutaj

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland
www.alp-carp.com